Cnosti a neresti

Ohováranie v Koráne

Pojem ohováranie # Pod pojmom ohováranie sa v slovenskom zákone rozumie: oznamovanie nepravdivých údajov, ktoré spôsobia poškodenie dobrého mena alebo ohrozia vážnosť spoluobčana, poškodia ho v zamestnaní, podnikaní, narušia jeho rodinné vzťahy alebo mu spôsobia inú vážnu ujmu. Ohováranie a osočovanie nepredstavuje len nepríjemný spoločenský jav, ale môže závažným spôsobom zasiahnuť do našich práv. ...

Pravdovravnosť vs. klamstvo

Pravdovravnosť vs. klamstvo # Pravdovravnosť je v islame považovaná za jednu z vysoko cenených cností. Klamstvo je považované za neresť - nespravodlivé konanie. Klamstvá vymýšľajú len tí, ktorí neveria v znamenia Božie. A to sú tí klamári. (Korán, 16:105) ...